Hier vindt u een aantal recente preken zoals deze in onze kerkdiensten zijn gehouden: Ter inspiratie, en wellicht ook voor een moment van meditatie.

Alle preken zijn van onze predikant ds. Jan-Hendrik Kip, tenzij anders aangegeven.

Klik op één van de onderstaande links om er één te lezen

3 juli 2022

26 juni 2022

12 juni 2022

5 juni 2022

Neem voor oudere preken contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Oecumenisch bijbellezenIn de afgelopen (corona-) tijd zijn we regelmatig benaderd met de vraag wanneer het oecumenisch Bijbellezen weer van start gaat. Daarom verheugt het ons u/jou te kunnen meedelen dat we weer met een nieuwe cyclus gaan beginnen. Vanuit beide kerken, protestants en katholiek gaan we naar de lezingen kijken die in beide kerken op zondag aan de orde zijn. We vertellen elkaar opnieuw hoe Bijbelteksten bij ons overkomen en we kijken naar wat ons daarin aanspreekt, raakt of aan vragen oproept. We gaan uit van de lezingen zoals die in de zondagse vieringen worden gebruikt, dus het r.k. lectionarium en de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2021. Dus: kom meepraten, ontdek Bijbelteksten en ontmoet geloofsgenoten! Aanmelden is handig voor ons, maar u/je mag ook zomaar binnenlopen voor een avond. De avonden worden geleid door dominee Jan-Hendrik Kip en pastoor Sjef van der Maazen. Ze vinden plaats telkens om 20.00 uur in het St. Antoniushuis, Stationsstraat 21:

2022
op maandag 19 september voor zondag 25 september
op maandag 24 oktober voor zondag 30 oktober
op woensdag 14 december voor zondag 18 december (RK)
25 december (PKN)

2023
op maandag 16 januari voor zondag 22 januari
op maandag 27 februari voor zondag 5 maart
op maandag 24 april voor zondag 30 april

Aanmelden:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 286 75 06,
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 286 23 64.
Van harte welkom!

Onze kerkdiensten worden via internet uitgezonden. Klik daarvoor op één van links  kerkomroep.nl (alleen geluid) of  kerkdienstgemist.nl (beeld en geluid). 

Zondag 19 juni
10.00 uur ds. C.H.B. Weijs, Eindhoven
Ruth 4: 13 - 21; Hebreeën 6: 13 - 19a

Zondag 26 juni
10.00 uur ds. J.H. Kip
1 Koningen 19, 19-21; Lucas 9, 51-62

Zondag 3 juli
Schrift en Tafel
10.00 uur ds. J.H. Kip
Jesaja 66, 10-14; Lucas 10, 1-20

Zondag  10 juli
10.00 uur  ds. J.H. Kip
Deuteronomium 30, 9-14; Lucas 10, 25-37

Zondag  17 juli
10.00 uur  ds. J.H. Kip
1 Samuel 1, 1-20; Lucas 10, 38-42

Zondag  24 juli
10.00 uur ds. Th.A.R. de Zwart
Genesis 18, 20-33; Lucas 11, 1-13

Zondag  31 juli
10.00 uur ds. A. Rooze, Tilburg
Prediker 2,1-11; Lucas 12, 13-21

Zondag  7 augustus
10.00 uur ds. J. van den Brink
Jesaja 65, 17-25; Lucas 12, 32-40

Zondag  14 augustus
10.00 uur  ds. Th.A.R. de Zwart
Jeremia 23, 23-29; Lucas 12, 49-56

Zondag  21 augustus
10.00 uur  ds. J.H. Kip
Jesaja 30, 15-21; Lucas 13, 22-30

Zondag  28 augustus
Schrift en Tafel
10.00 uur ds. J.H. Kip
Deuteronomium 24, 17-22; Lucas 14, 1.7-14

Zondag  4 september
10.00 uur ds. J.H. Kip
Deuteronomium 30, 15-20; Lucas 14, 25-33

 

Algemeen

Er is elke morgendienst (behalve in de zomervakantie) oppas aanwezig voor de jongste kinderen (van 0 tot ongeveer 4 jaar). De oppasruimte bevindt zich helemaal achteraan aan de linkerkant. Als regel is er op de eerste zondag van de maand een kinderkerkdienst. Dit wordt ook bij de betreffende zondag aangegeven.

Na de zondagse dienst is er koffie in de hal. 

 

A. Algemene gegevens.

Naam ANBI:                           Diaconie van de Protestantse Gemeente te Geldrop-Mierlo
RSIN/Fiscaal nummer:          824132798
KVK nr                                    76383326
Website adres:                      pggweb.nl
E-mail:                                   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Postadres:                             Slachthuisstraat 22
Postcode:                              5664 EP
Plaats:                                   Geldrop
 
De Protestantse gemeente te Geldrop- Mierlo is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).
 
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde. Het College van Diakenen geeft vorm aan de diaconale taak die wij als Protestantse Gemeente hebben.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Geldrop-Mierlo.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 14 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 5 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).

C. Doelstelling / beleid

De taak van de diakenen bestaat uit het helpen van mensen die dat nodig hebben dichtbij en veraf. Als diakenen volgen we zo goed mogelijk de ontwikkelingen in de samenleving . Het diaconaat is een opdracht voor de hele gemeente. Wij verwachten dat ieder gemeentelid de signalen uit de gemeente met ons deelt. Alleen zo kan het werk goed gedaan worden.
De voornaamste taken die de diaconie vervult zijn:

 • Dienst doen in de zondagse kerkdienst, zorgen voor collecte en avondmaal.
 • Praktische hulpverlening in de vorm van klussendienst, vraag en aanbod.
 • Persoonlijke ondersteuning, geldelijke hulp aan mensen die dat nodig hebben.
 • Samenwerking met anderen zoals Vincentiusvereniging (project schuldhulpmaatje), burgerlijke gemeente, voedselbank.
 • Ouderenbeleid. Zorgen voor bezoek, het houden van koffiemiddagen en uitjes en daardoor het contact tussen oudere gemeenteleden bevorderen.
 • Diaconaal Centrum Eindhoven. Het in stand houden van het inloophuis dat door Eindhoven en de randgemeenten is opgericht.
 • Werelddiaconaat; bijdragen aan instellingen in binnen en buitenland, bijvoorbeeld Kerk in actie.

 D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:

          Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Ons plaatselijke beleidsplan van de Diaconie kunt u lezen via de link Beleidsplan Diaconie.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Het College van Diakenen heeft geen betaalde medewerkers in dienst, de diakenen en diaconale vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Indien gewenst ontvangen deze leden wel vakliteratuur, een opleiding en worden werkelijk gemaakte onkosten vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:
In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

De financiele gegevens van de diaconie zijn in te zien vie deze link.

Algemene toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

A. Algemene gegevens.

Naam ANBI:                           Protestantse Gemeente te Geldrop-Mierlo

RSIN/Fiscaal nummer:          819936145

KVK nr.                                  76383180
Website adres:                      pggweb.nl

E-mail:                                   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Postadres:                             Slachthuisstraat 22

Postcode:                              5664 EP

Plaats:                                   Geldrop

 
De Protestantse gemeente te Geldrop- Mierlo is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De kern van wat wij in Geldrop-Mierlo willen doen kunnen we samenvatten in ons verlangen om:

                                         Kansen tot verbinding te organiseren

Vanuit de verbinding met God en geraakt door de boodschap van Jezus Christus willen we ons geloof voeden:

 • in eigentijdse kerkdiensten en in momenten van ontmoeting tussen leeftijdsgenoten en tussen verschillende generaties,
 • in contacten met de samenleving dichtbij,
 • in contacten met buurgemeenten,
 • in contacten met de samenleving ver weg, zoals de commissie voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking die onderhoudt met Burkina Faso.

De commissie ZWO heeft daarbij een drieledige doelstelling:

 1. De plaatselijke PKN gemeente voortdurend te informeren over wat er gaande is in de wereld van de Z, de W en de O en haar, waar mogelijk, te betrekken bij het werk op deze gebieden.
 2. Actief bezig te zijn naar buiten toe om praktische hulp te bieden, materieel en geestelijk, waar dat nodig is en voor zover dat binnen onze mogelijkheden ligt.
 3. De plaatselijke bevolking zo veel mogelijk te informeren en waar mogelijk te betrekken bij het werk van ZWO. Hierbij de dialoog over onze motieven niet uit de weg gaand.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Geldrop-Mierlo

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 14 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Classicaal College voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11).

C. Doelstelling / visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

 1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
 2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
 3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Ons plaatselijke beleidsplan 2018-2023 kunt u lezen via de link Beleidsplan PGG.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

De financiële gegevens van het College van Kerkrentmeesters zijn in te zien via deze link

De commissie ZWO heeft een eigen geldwerving en daarom ook een eigen verantwoording:

De financiële gegevens van de commissie ZWO zijn in te zien via deze link

Algemene toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

De Strabrechtse Raad van Kerken is een lokaal samenwerkingsverband tussen de RK parochie Sint Nicasius (Geldrop – Mierlo – Heeze – Leende – Sterksel), de PKN Gemeente Geldrop – Mierlo en de PKN Gemeente Heeze c.a. (Heeze – Leende – Sterksel – Maarheeze – Soerendonk).

De Raad organiseert jaarlijks tenminste 3 oecumenische vieringen:

 • De Week voor het Gebed van de Eenheid in januari
 • De vesperdienst in de geest van Taizé op de maandag in de Stille/Goede week
 • De Willibrordzondag rond 7 november

Daarnaast worden er andere activiteiten georganiseerd, zoals de gezamenlijke fietstocht langs de kerken in de gehele regio van de Strabrechtse Raad en het oecumenisch bijbel lezen.

De Strabrechtse Raad van Kerken komt een aantal keer per jaar bijeen. Naast een aantal praktische zaken bespreekt de Raad ook actuele thema’s en is er regelmatig contact met de landelijke Raad van Kerken. Hieruit kunnen incidentele activiteiten volgen, die bekend gemaakt worden via de websites van de deelnemende kerken.

Deze websites zijn :
St Nicasius paorchie:
https://parochienicasius.nl/ (algemeen) en
https://parochienicasius.nl/index.php/activiteiten-parochie/oecumene (oecumene)

Protestantse gemeente Geldrop-Mierlo :
https://www.pggweb.nl/ (algemeen) en
https://www.pggweb.nl/oecumene-2/strabrechtse-raad-van-kerken

Protestantse gemeente Heeze c.a:
https://www.pgheeze.nl/ (algemeen) en
https://www.pgheeze.nl/activiteiten/raad-van-kerken (oecumene)

De Strabrechtse Raad van Kerken bestaat uit de volgende leden:
Namens de RK-parochie Sint Nicasius :
Diaken Henri van Leuken
Ad van Haandel uit Geldrop
Bas Cuppen uit Mierlo
Namens de Protestantse Gemeente Geldrop-Mierlo:
Ds. Jan-Hendrik Kip
Hendriet de Feijter uit Geldrop, voorzitter
Namens de Protestantse Gemeente Heeze c.a.:
Roel van den Bosch uit Heeze, secretaris

Contactadres : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

De Raad van Kerken in Nederland

‘Er is meer dat ons verbindt dan dat ons scheidt’, is een veel gebruikte uitdrukking om aan te geven dat christenen uit verschillende kerken en stromingen, ondanks verschillen wezenlijk bij elkaar horen.
Fundamenteel is onze eenheid in Christus die ons ook vandaag maakt tot zusters en broeders. Doop en geloof in Christus vormen het uitgangspunt van het leven als christen dat in en door de kerkgemeenschap gevormd wordt.

Er zijn veel zaken die ons verbinden: de Bijbel, het geloof in de Drie-ene God, het christelijk ethos, de overtuiging dat mensen als schepsel en beelddrager Gods (imago Dei) gelijkwaardig zijn en dat de schepping ons gegeven is als gemeenschappelijk huis.

Ons verbinden ook de cultuur en de samenleving waarvan wij deel uitmaken. Het democratisch bestel en de vrijheidszin van de burger kenmerken onze samenleving.

De Raad van Kerken in Nederland is een unieke organisatie in ons land. De Raad is erop gericht de gemeenschap van kerken te versterken en dient als platform waar kerken zich samen beraden op de uitdagingen die de samenleving stelt zowel ten aanzien van een aansprekende verkondiging van het Evangelie als ten aanzien van de maatschappelijke vragen en noden in de samenleving. De Raad is een aanspreekpunt voor de maatschappelijke organisaties, de media en de politiek. Er zijn 14 kerkgenootschappen en 5 geassocieerde kerkgemeenschappen aangesloten.

 

Protestant 

De Protestantse Gemeente Geldrop-Mierlo telt ongeveer 590 leden op 390 adressen. Ons kerkgebouw is 't Kruispunt, Slachthuisstraat 22, in Geldrop. Het staat op de hoek van de Laan der Vier Heemskinderen, tegenover het politiebureau.
We nodigen u uit om met ons mee te doen, u bent van harte welkom! En we hopen dat u zich in onze kerk thuis zult voelen.
Naast de zondagse eredienst zijn er veel activiteiten 'door de week'. U kunt daar elders op deze website alles over lezen.

Van federatie naar fusie

Geldrop-Mierlo was in Nederland de eerste gemeente die 'Samen op Weg' ging. In 1970 vormden wij al een federatie van Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk.
In 2004 zijn de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden verenigd in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). pkn logoOok Geldrop-Mierlo is hier van harte in mee gegaan, de bestaande federatie is in 2006 omgevormd, we zijn nu gefuseerd.
We maken dus deel uit van de landelijke protestantse kerk, de PKN. Wilt u daar meer van weten kijk dan eens op de website www.pkn.nl

Visie op gemeente-zijn

Wij zijn een gemeenschap van mensen die zich willen laten aanspreken door de bijbel, Gods Woord. Wij willen Hem dienen in ons persoonlijk leven en in ons samen-leven als christelijke gemeente. Ook willen wij anderen vertellen wat ons beweegt: het prespectief van het doorbreken van Gods koninkrijk op aarde.
Wij beseffen dat elke generatie opnieuw de relatie met God moet ervaren en mogelijk de manier van kerk-zijn anders wil vormgeven. Daarom blijven we werken aan vernieuwingsprocessen, in het vertrouwen dat God mensen inspireert en creatief maakt. 

 

 

Met enig zoeken via bijvoorbeeld Google kunt u eigenlijk alles op het Internet vinden. Toch geven we u hier wat tips van websites waarvan we veronderstellen dat die ook voor u interessant kunnen zijn. Suggesties voor deze rubriek zijn van harte welkom!
Mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

www.pkn.nl

De website van de Protestantse Kerk in Nederland. Nieuws over de synode, alle regelingen, ondersteuningsmogelijkheden vanuit het landelijk dienstencentrum in Utrecht, enz. En ook vindt u er de koppelingen naar websites van de regionale dienstencentra en plaatselijke gemeenten.

raadvankerken.nl

Meer weten over de oecumene in Nederland en wereldwijd? Dan is dit een goede start. 

www.pgheeze.nl

Informatie over de Protestantse Gemeente Heeze C.A.

www.debijbel.nl

Het lezen van bijbelteksten in verschillende vertalingen kan heel verhelderend werken. Waarschijnlijk hebt u niet alle boeken in huis maar het internet levert ook hier een goede oplossing. U kunt de vertalingen van uw keuze in kolommen naast elkaar zetten en zo vers voor vers vergelijken.

www.protestant.nu

Veel informatie over het protestantisme: geschiedenis, stellingen en discussies, boekbesprekingen.

www.geldrop-burkinafaso.nl

Ook onze 'eigen' ZWO heeft een website. De nadruk ligt daarbij op de 'O', Ontwikkelingssamenwerking en dan met name informatie over Burkina Faso en de projecten die daar, mede namens u, worden gerealiseerd.

www.children-of-arai-village.nl

De stichting Anak-Anak Lombok Timur stelt zich tot doel donaties in te zamelen die geheel ten goede komen aan het verbeteren van de leef- en woonomstandigheden en het toekomst-perspectief van de kinderen en hun families op Oost Lombok in Indonesië.

https://parochienicasius.nl/

Wij hebben contacten met de Geldropse kerken van Nicasiusparochie, namelijk de H. Brigidakerk in het centrum en de H. Maria en Brigidakerk in Zesgehuchten.

www.online-begraafplaatsen.nl

Er zijn verschillende websites met informatie over begraafplaatsen, met informatie over wie er begraven liggen en vaak ook foto's van de grafstenen. Onze Protestantse Begraafplaats aan de Nuenenseweg is gedocumenteerd op bovenstaande website.
Je moet verder klikken naar Noord-Brabant Overig, en vervolgens Geldrop - Protestantse Begraafplaats.

We beschrijven hier wie wat doet binnen de Protestantse Gemeente Geldrop - Mierlo (PGG-M).
Naast het formele bestuur zijn er ook een groot aantal werkgroepen en commissies die elk een deel van de kerkelijke activiteiten ondersteunen.

Bestuur

 • Kerkenraad
 • Moderamen
 • Diaconie
 • College van Kerkrentmeesters
 • Beheerstichting
 • Pastorale Raad
 • Wijkraden

Kerkenraad

 • heeft de algehele leiding van de PGG-M
 • zorgt voor kerkdiensten, ambten, benoemingen, gemeenteopbouw, contacten met synode, classis, financiële verantwoordelijkheid, enz.
 • leden: predikant, ouderlingen, diakenen, kerkrentmeesters
 • vergadert 8x per jaar (eerste maandag van de maand), soms extra bijeenkomsten

Moderamen

 • bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor d.m.v. agendering, doen van voorstellen, uitwerken besluiten
 • juridisch zijn de handtekeningen van voorzitter en scriba bepalend
 • samenstelling: voorzitter, predikant, scriba, ouderling en diaken
 • vergadert in principe maandelijks

Diaconie

 • diaconale zorg voor mensen in sociale nood, ouderenzorg, vluchtelingenzorg
 • leden: de diakenen
 • vergadert 1x per maand

College van kerkrentmeesters

 • verantwoordelijk voor financieel beleid en administratie van de PGG-M
 • in balans houden van inkomsten en uitgaven
 • leden: kerkrentmeesters
 • vergadert ± 4 keer per jaar

Beheerstichting 

 • beheer en exploitatie van 't Kruispunt en begraafplaats t.b.v. de PGG-M
 • leden: gemeenteleden / vrienden van de PGG-m
 • vergadert ± 4x per jaar

Pastorale Raad

 • bezinning op pastoraat en contacten in de wijken
 • leden: predikant, pastorale ouderlingen, voorzitter diaconie, vertegenwoordigers van wijken
 • vergadert 3x per jaar

Wijkraden

 • pastorale zorg in de wijken
 • regelen huisbezoek en het onderhouden van contacten
 • organiseren diverse activiteiten
 • leden: pastorale ouderlingen, wijkdiakenen, wijkcoördinatoren en wijkcontactpersonen
 • vergaderen ± 4x per jaar

Werkgroepen en commissies

We geven hier een opsomming van alle groepen die actief zijn binnen onze kerkgemeenschap.

 • Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking
 • Kosters
 • Werkgroep Liturgie
 • Werkgroep Van Onderop-diensten
 • Werkgroep Taizé
 • Werkgroep Jeugd
 • Kindernevendienst
 • Jeugdkerk
 • Soos 20+
 • Jeugdpastoraat
 • Basis-catechese
 • Kinderoppas
 • Gespreksgroep '50 min'
 • Gemeente Groeigroepen
 • Werkgroep beheer 't Kruispunt
 • Werkgroep Vorming en Toerusting
 • Werkgroep Publiciteit
 • Bloemengroep
 • Beamteam
 • Ouderenbezoek(st)ers
 • Klussendienst
 • Autovervoer
 • Contacten met Berkenheuvel