We beschrijven hier wie wat doet binnen de Protestantse Gemeente Geldrop - Mierlo (PGG-M).
Naast het formele bestuur zijn er ook een groot aantal werkgroepen en commissies die elk een deel van de kerkelijke activiteiten ondersteunen.

Bestuur

 • Kerkenraad
 • Moderamen
 • Diaconie
 • College van Kerkrentmeesters
 • Beheerstichting
 • Pastorale Raad
 • Wijkraden

Kerkenraad

 • heeft de algehele leiding van de PGG-M
 • zorgt voor kerkdiensten, ambten, benoemingen, gemeenteopbouw, contacten met synode, classis, financiële verantwoordelijkheid, enz.
 • leden: predikant, ouderlingen, diakenen, kerkrentmeesters
 • vergadert 8x per jaar (eerste maandag van de maand), soms extra bijeenkomsten

Moderamen

 • bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor d.m.v. agendering, doen van voorstellen, uitwerken besluiten
 • juridisch zijn de handtekeningen van voorzitter en scriba bepalend
 • samenstelling: voorzitter, predikant, scriba, ouderling en diaken
 • vergadert in principe maandelijks

Diaconie

 • diaconale zorg voor mensen in sociale nood, ouderenzorg, vluchtelingenzorg
 • leden: de diakenen
 • vergadert 1x per maand

College van kerkrentmeesters

 • verantwoordelijk voor financieel beleid en administratie van de PGG-M
 • in balans houden van inkomsten en uitgaven
 • leden: kerkrentmeesters
 • vergadert ± 4 keer per jaar

Beheerstichting 

 • beheer en exploitatie van 't Kruispunt en begraafplaats t.b.v. de PGG-M
 • leden: gemeenteleden / vrienden van de PGG-m
 • vergadert ± 4x per jaar

Pastorale Raad

 • bezinning op pastoraat en contacten in de wijken
 • leden: predikant, pastorale ouderlingen, voorzitter diaconie, vertegenwoordigers van wijken
 • vergadert 3x per jaar

Wijkraden

 • pastorale zorg in de wijken
 • regelen huisbezoek en het onderhouden van contacten
 • organiseren diverse activiteiten
 • leden: pastorale ouderlingen, wijkdiakenen, wijkcoördinatoren en wijkcontactpersonen
 • vergaderen ± 4x per jaar

Werkgroepen en commissies

We geven hier een opsomming van alle groepen die actief zijn binnen onze kerkgemeenschap.

 • Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking
 • Kosters
 • Werkgroep Liturgie
 • Werkgroep Van Onderop-diensten
 • Werkgroep Taizé
 • Werkgroep Jeugd
 • Kindernevendienst
 • Jeugdkerk
 • Soos 20+
 • Jeugdpastoraat
 • Basis-catechese
 • Kinderoppas
 • Gespreksgroep '50 min'
 • Gemeente Groeigroepen
 • Werkgroep beheer 't Kruispunt
 • Werkgroep Vorming en Toerusting
 • Werkgroep Publiciteit
 • Bloemengroep
 • Beamteam
 • Ouderenbezoek(st)ers
 • Klussendienst
 • Autovervoer
 • Contacten met Berkenheuvel