Login

banner

 

De psalmen

Sinds het najaar van 2015 heeft Piet Beishuizen maandelijks een persoonlijke meditatie over één van de psalmen gepubliceerd in 2Klank, het kerkblad van de Protestantse Gemeente Geldrop-Mierlo.

Een aantal van de meest recente vindt u hieronder, alle meditaties zijn als bundel beschikbaar via de link Persoonlijke meditaties bij een aantal psalmen

Psalm 55

In de eerste verzen (2- 9) wordt in het gebed van de dichter een veelheid van ongerechtigheid en angst opgesomd, die hem bijkans doen bezwijken. Hij weet niet meer waar het te zoeken en hij vraagt God om antwoord, maar dat komt er blijkbaar niet, want hij zou een duif willen zijn om ver weg te kunnen vliegen om zo te kunnen ontkomen aan de vijand. De dichter gebruikt hiervoor als metafoor de natuur in het tweevoudige van wind en daarna de storm. De NBV laat dit weg en vertaalt ‘stormwind’, waardoor het dubbele van wat op je afkomt verdwijnt. Als enige vertaling voegt de NB aan vers 2 toe het vragen om genade, hetgeen iets toevoegt aan het smeken, maar staat dat wel in de oorspronkelijke tekst?

Psalm 51

Evenals de in de vorige 2Klank besproken psalm 31 is psalm 51 een boetepsalm. David zou deze psalm hebben gemaakt nadat de profeet Nathan hem had onderhouden over zijn overspel met Bathseba (2).
In deze eerste perikoop (verzen 3 – 6) zingt de dichter in allerlei toonaarden dat hij een slecht mens is. De zonde drukt zwaar op hem en staat hem duidelijk voor ogen en hij vraagt om Gods erbarmen. Het is in zijn ogen dan ook terecht dat God hem veroordeelt omdat hij tegen God, en dan herhaalt hij nog eens tegen God alleen heeft gezondigd. Als je deze woorden leest zonder concrete context kan je ze goed volgen, maar nu de context is het overspel met Bathseba, valt het op dat de dichter zo nadrukkelijk de zonde tegenover God naar voren brengt en de zonde tegenover Bathseba en die tegenover haar echtgenoot Uria helemaal niet vermeld. Kan je God om vergeving vragen als je de schuld nog niet hebt opgebiecht aan degene aan wie je iets schuldig bent?
In dit verband blijft de zin in het Onze Vader ‘vergeef ons onze schulden’ ook een moeilijke. Hebben wij voor die schuld al vergeving gevraagd aan wie wij iets schuldig zijn?

Psalm 32

Deze psalm is één van de zeven boetpsalmen die de christelijke liturgie kent voor tijden van rouw. De andere psalmen zijn: 6, 38, 51, 102, 130 en 143. De dichter brengt in deze psalm de inhoud vanuit verschillende invalshoeken naar voren, namelijk vanuit zichzelf - wanneer hij in de eerste persoon spreekt – vanuit het algemene en vanuit God. De dichter begint de psalm met te stellen (vers 1 en 2) dat een mens gelukkig kan zijn wanneer God de overtredingen vergeeft, de zonde wordt toegedekt, de begane ongerechtigheid niet wordt toegerekend en in wiens hart geen bedrog is. De bewoordingen van de genadegaven laten op het eind wel een voorwaarde zien, namelijk dat de zondaar oprecht moet zijn. Maar het blijft groots dat de dichter eerst de genadige God ziet en daarna de mens, die geen bedrog mag koesteren. Paulus citeert deze verzen in Romeinen 4:7-8 wanneer hij de rechtvaardiging voor God behandelt. Maar in die behandeling vertelt hij dat God mensen rechtvaardigt door in Jezus Christus te geloven,(3: 22). Een voorwaarde die de dichter in psalm 32 helemaal niet kende en ook nergens voorkomt in de Hebreeuwse bijbel.

Psalm 118

Alvorens de dichter komt tot het uitspreken van de benauwenis waarin hij verkeert, begint hij met het uitspreken van de lofprijzing door hemzelf, zegt vervolgens dat Israël dat ook moet doen en dat dat ook moet gebeuren door de priesterkaste, het huis van Aäron en tot slot dat iedereen, die God vreest, dit ook moet doen. Psalm 118 behoort ook tot de lofpsalmen die in de Joodse traditie worden gezongen op grote feestdagen en bij de paasmaaltijd.

Psalm 63

De psalmist begint met de uitspraak dat hij God zoekt, zijn God zoekt, hij smacht met heel zijn wezen vanuit een dorstig land. Wat is een dorstig land? Kees Waayman (Interpretatie juli 2001) ziet hier op grond van het Hebreeuws, de nachtelijke situatie, van waaruit de psalmist ontwaakt. Als enige vertaler geeft de Statenvertaling daar ook aanleiding toe. Daar is vertaald dat de psalmist God zoekt in de dageraad, dus bij het ontwaken, Het is opmerkelijk dat alle andere vertalingen dit aspect hebben weggelaten. De situatie van de nacht komt terug in vers 7.

Psalm 10

Deze psalm begint meteen met een vraag en heeft geen inleiding dat het hier bijvoorbeeld om een psalm van David gaat. Dit komt omdat deze psalm aansluit bij psalm 9 (vorige maand toegelicht) en daarmee één geheel vormt. In die psalm is wel aangegeven dat het hier gaat om een lied van David. Psalm 9 en 10 vormen samen een alfabetisch gedicht. Je kan vers 1 dan laten aansluiten met vers 21 van psalm 9.

Psalm 9

Deze psalm vormt met psalm 10 een alfabetisch gedicht. Psalm 10 zal ik volgende keer toelichten; nu psalm 9. Deze psalm geeft een wisselend beeld tussen de nood van de dichter - maar ook zijn lof komt naar voren – over het kwaad dat de vijanden ten toon spreiden en de vraag van de psalmist om hier iets aan te doen.
De dichter begint met te stellen dat hij God zal loven, de wonderen vertellen en de Naam zal bezingen. Dan een sneer naar de vijanden (4), die verloren zullen gaan. Vervolgens gaat het over de rechten van de dichter, die God – zittend op de troon - zou hebben verdedigd (5) om daarna weer terug te keren naar de vijanden die omgebracht zijn en voor eeuwig uit de herinnering zijn verdwenen.

Psalm 24

De psalm bestaat uit drie strofen. Tegen de achtergrond van de schepping (vers 1 en 2, strofe 1) wordt in de 2e strofe de mens in relatie tot de Eeuwige getekend (vers 3-6) om af te sluiten in strofe 3 met het bezingen van de grootheid van God (vers 7-10). De psalm wordt wel in verband gebracht met de intocht van de ark van het verbond in de nieuw gebouwde tempel van Salomo.
Deze lokale gebeurtenis wordt in de eerste strofe (vers 1 en 2) afgezet tegen de kosmische grootheid van de schepping. De aarde en al wat daar op is behoort de Eeuwige; de grondlegger van de wereld.

Psalm 111

Ook deze psalm, een Hebreeuws gedicht, is één van de psalmen die begint met de woorden ‘Eer aan de Heer!’ Het is een liturgische element dat kenmerkend is voor de 15 lofzangen in het psalmenboek. Soms aan het begin, soms aan het einde van de psalm. Ze worden gezongen op grote feestdagen en bij de Pesach maaltijd.
De dichter stelt zich op in de kring van de oprechten - de betrouwbare medemensen – om God te prijzen (1) .
In de volgende twee verzen wijst hij op de werken van God, de schepping, het onderhouden hiervan. Als je dat liefhebt ga je dat ook onderzoeken; wat dit alles betekent.