Deze psalm, een gebed, komt uit de bundel van David; heeft echter geen betrekking op het auteurschap van hem, maar behoort tot de verzameling van liederen die zijn naam droeg. In dit gebed toont de dichter zich als een god zoeker. Hij vraagt of God hem nabij wil zijn, wil uitredden, beschermen. Want hij is toch een dienaar, maar voelt zich soms hulpeloos. En tussen alle vragen door wisselt hij deze af met het prijzen van de grootheid en goedheid van God.

Deze psalm is voor mij één van de meest bekende, omdat deze altijd bij hoogtijdagen in ons gezin, daar waar ik als kind opgroeide, werd voorgelezen. Het was reeds een traditie die in het gezin van mijn grootouders aanwezig was. In deze psalm komt een veelheid van situaties in het leven van een mens voor.
De eerste twee verzen geven een lofprijzing weer vanuit de auteur en kunnen door de lezer worden overgenomen. Na deze lofprijzingen worden in de volgende drie verzen (3-5) de gunsten van God die hij aan de mens verleent, naar voren gebracht. Vers 3 opent positief; God vergeeft datgene wat niet goed is in mij; mijn ongerechtigheden (een wereld van gedachten), mijn fouten en mijn schuld. Daarbij wordt de mens ook nog eens genezen van zijn krankheden, kwalen of ziekten.

Dit is één van de bekende psalmen, die vroeger veel werd gezongen in de kerk en die je op de lagere school als één van de eerste moest leren.
Na het openingsvers wordt in deze psalm het verlangen naar voren gebracht om in het huis van God, de tempel te zijn, ja daar zelfs te wonen; tegelijk met de vogels, die daar hun nest bouwen (verzen 2-5). Vervolgens worden enkele verzen gewijd aan de pelgrimage op weg naar de tempel. Daarna gaat de psalm, vers 9 e.v. over in een gebed voor de koning en de wens om in de tempel te mogen zijn. De wens om daar God te ontmoeten staat centraal in deze psalm.

In deze psalm wordt de functie van de herder naar voren gebracht en het vertrouwen uitgesproken om zich geheel en al toe te vertrouwen aan die herder. Hiermee wordt een beeld gegeven van Gods leiding, bescherming en zorg voor het individu, maar ook voor het volk Israël. In die situatie is de herder dan het beeld van de rechtvaardige koning en de kudde het beeld van het volk, zoals dat in psalm 95:7 wordt verteld ‘Hij is onze God, wij zijn zijn volk; hij is de herder, wij zijn de kudde’. Het beeld van de herder en de kudde wordt in veel psalmen naar voren gebracht.

Deze psalm wordt vaak gelezen op de Oudejaarsavond. Waarom wordt deze psalm op Oudejaarsavond gelezen? Wat is het specifieke van deze psalm dat hier sprake zou kunnen zijn van een relatie met het einde van het jaar? Of is het meer een traditie, die uiteraard wel ergens moet zijn begonnen.
Ouderdom en vergankelijkheid komen het meeste voor in de berijming van psalm 90 en wel in de verzen 3,4,5,6 en 7, dus vijf keer. In het gehele berijmde psalmenboek ook nog eens vijf keer. Dus psalm 90 is wel dominant als het gaat over vergankelijkheid en ouderdom; ligt daar de relatie?
De psalm wordt op naam gezet van Mozes, de man Gods. Het is enige psalm die op zijn naam is gesteld. Er komen meer liederen en gebeden voor die op zijn naam zijn gesteld, maar dan in andere bijbelboeken.