Psalm 29

Deze psalm zou je in drieën kunnen verdelen, namelijk de verzen 1en 2 waarin wordt opgeroepen eer en glorie aan de Heer te brengen; de verzen 3-9 waarin ‘de stem van Heer steeds wordt herhaald in relatie tot natuurgeweld’ en de verzen 10 en 11 waarin de plaats van de Heer wordt omschreven (11) en de zegen van Hem wordt vermeld (12).

Psalm 130

Deze psalm is één van de vijftien pelgrimsliederen (120-134). Men neemt aan dat deze liederen gezongen werden tijdens het opgaan naar Jeruzalem ter gelegenheid van de drie grote feesten, zoals deze op verzoek van God zijn ingesteld (Exodus 23:14-17).

Psalm 144 (vervolg)

In de vorige 2 Klank zijn de verzen 1-8 van deze psalm toegelicht.
Nog even een herhaling van de inhoud van de gehele psalm:

Psalm 144

De psalm beschrijft een Davidische figuur uit het verleden die strijdvaardig al zijn vijanden heeft overwonnen, een overwinning die hij enkel aan God heeft te danken. Vandaar dat de almacht van God een belangrijke rol speelt in deze psalm (vers 3-7). Het is ook een psalm van dankbaarheid voor verleende weldaden en sluit af met de hoop op een ideaal toekomstvisioen.

Psalm 122

Deze psalm is de derde van de vijftien pelgrimsliederen (120-134). Men neemt aan dat deze liederen gezongen werden tijdens het opgaan naar Jeruzalem ter gelegenheid van de drie grote feesten, zoals deze op verzoek van God zijn ingesteld (Exodus 23:14-17).

Aangegeven wordt dat deze psalm de eerste is van de vijftien pelgrimsliederen (120-134). Men neemt aan dat deze liederen gezongen werden tijdens het opgaan naar Jeruzalem ter gelegenheid van de drie grote feesten, zoals deze op verzoek van God zijn ingesteld (Exodus 23:14-17).
Als ik de beginregels van deze psalm lees roept die in eerste instantie niet de herinnering aan een pelgrimage op gezien de beginwoorden om de vraag aan God de tegenstanders te bestraffen met straffen die niet mals zijn.

In vergelijking met het vorige Liedboek voor de Kerken telt dit nieuwe boek aanzienlijk meer liederen, namelijk 1016 plus de nog nodige a,b,c nummers bij de liederen. Het vorige liedboek had een inhoud van 150 psalmen en 491 gezangen; een ruime verdubbeling dus.
De oude psalmen en gezangen zijn nu liederen geworden en bij de eerste 150 liederen zijn een groot aantal aanvullende a,b en c nummers toegevoegd, die soms een inhoud hebben die niet strookt met de inhoud van het overeenkomstige lied.

Psalm 138

Bij het doorbladeren van het boek van de psalmen werd ik getroffen door het kopje boven deze psalm in Groot Nieuws, namelijk ‘U houdt mij in leven’ en het leek mij goed deze eens te bestuderen. Bij het bekijken van de berijmde psalm kwamen meer herinneringen op, Door het niet meer vaak zingen van psalmen in de kerkdienst raak je de tekst gauw kwijt. De psalm begint (1-3) met de ik/mij vorm en sluit (7-8) daar ook mee af; in een tussengedeelte (4-6) wordt de wij/ons vorm gebruikt. Daarom bespreek ik deze psalm in drie stukjes.

Psalm 121

Psalm 121 is een bemoedigend en troostrijk lied. Het behoort voor velen tot de meest favoriete psalmen. Dit doorleefde, poëtische lied bezingt evenals psalm 23 de trouw en de stille nabijheid van de Eeuwige.
Deze psalm is de tweede van de vijftien pelgrimsliederen (120-134). Men neemt aan dat deze liederen gezongen werden tijdens het opgaan naar Jeruzalem ter gelegenheid van de drie grote feesten, zoals deze op verzoek van God zijn ingesteld (Exodus 23:14-17).

Psalm 108

De woorden in deze psalm komen overeen met die uit twee andere psalmen. De verzen 2-6 zijn dezelfde als die uit psalm 57:8-12 en de verzen 7-14 zijn dezelfde als die uit psalm 60:7-14. Heeft de auteur van deze psalm zijn woorden uit de andere psalmen gehaald zonder toevoeging van enig eigen materiaal of hebben de auteurs van de andere psalmen woorden van zijn gedicht gebruikt bij hun eigen teksten?