Psalm 27

De dichter begint met de stelling dat God zijn licht en redding is; hij behoeft dus nergens bang voor te zijn. Maar dan komen kwaadwilligen op hem af om hem te doden, maar die vielen om. Vervolgens nadert een leger en komt er oorlog en toch is hij niet bevreesd en weet hij zich veilig.

Psalm 36

In de eerste verzen begint de dichter te vertellen hoe de slechte mens zich opstelt in het leven (2-5); vervolgens schetst hij de liefde van God (6-12) en sluit af in de het laatste vers (13) dat de slechteriken worden verslagen.

Psalm 39

De psalm is in een persoonlijke vorm (ik, mij) geschreven met enkele algemene bewoordingen (de mens, iemand) aan het einde van de eerste perikoop (vers 7) en tweede perikoop (vers 12).

Psalm 67

De dichter begint met de vraag om de bekende genadespreuk - God zij ons genadig en zegene ons, hij doe zijn aanschijn over ons lichten - maar verbindt daar de ‘als/dan’ verbinding mee. Want als God ons (het volk Israël) zegent, dan zullen alle volken op de aarde zien dat God kan redden, bevrijden, heil brengen.

Psalm 8

Binnen het begin- en het slotvers (2 en 10) waarin de grootheid van God wordt bezongen heeft de dichter in de midden verzen de grootheid van de mens getekend. De vraag rijst of wij mensen in onze ontwikkeling deze verzen niet als maatgevend zien daarbij wegdrukkend de verzen waarbinnen die mogelijkheid is gegeven.

Psalm 22 (vervolg)

Tussen de verzen in (13,14 en 17,19) waarin sprake is van de vijanden die hem omringen komt hij weer bij zichzelf en komt hij terug op de hoge nood uit vers 12.
In deze situatie brengt de dichter opnieuw naar voren dat hij zich in een hachelijke positie bevindt; zijn vijanden benoemt hij als honden die om hem heen staan en hem lichamelijk pijn doen (18).

Psalm 22

Deze psalm komt uit de bundel van David en behoort hiermee tot de verzameling van liederen die zijn naam draagt maar heeft geen betrekking op het auteurschap van hem. Deze psalm is getoonzet op de wijs van het lied ‘De hinde van de dageraad’. Het is een onbekend lied, dat alleen hier wordt vermeld.

Psalm 22 geeft een beeld van de angst om verlaten te worden. In het christendom bekend door de eerste woorden; dezelfde die Jezus riep toen hij aan het kruis hing. Maar ook door meer teksten uit deze psalm die door de evangelisten zijn overgenomen bij de beschrijving van de kruisdood. Het is wellicht daarom dat de Statenvertalers de woorden ‘mijn, ik en hem’ in deze psalm in hoofdletters weergeven, alsof Jezus ze eerder sprak dan de psalmendichter. Dit gegeven ben ik maar één keer tegengekomen in de psalmen.
In het jodendom wordt deze psalm gelezen als een weerspiegeling van het verhaal van Esther, maar ook als de collectieve ervaring van de joodse gemeenschap, verlaten door God en mensen.

Psalm 11

Deze psalm komt uit de bundel van David en behoort hiermee tot de verzameling van liederen die zijn naam droeg maar heeft geen betrekking op het auteurschap van hem.

Psalm 16

Het is een psalm waar vertrouwen uitspreekt. De dichter begint met te vragen, vers 1 en 2, om bewaring zonder te zeggen tegen welke bedreiging hij een schuilplaats zoekt. Vervolgens is er een vertrouwelijk spreken met God; geen vragen of klagen. De psalm getuigt van een innige vertrouwensrelatie tussen de dichter en zijn Heer.

Psalm 29

Deze psalm zou je in drieën kunnen verdelen, namelijk de verzen 1en 2 waarin wordt opgeroepen eer en glorie aan de Heer te brengen; de verzen 3-9 waarin ‘de stem van Heer steeds wordt herhaald in relatie tot natuurgeweld’ en de verzen 10 en 11 waarin de plaats van de Heer wordt omschreven (11) en de zegen van Hem wordt vermeld (12).